Verantwoordelijkheid

AstraZeneca ziet het als haar verantwoordelijkheid om een wezenlijk verschil te maken in de behandeling van patiënten door het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen. Daarbij neemt ze haar verantwoordelijkheid voor het milieu, voor goed werkgeverschap en voor een gezonde samenleving.AstraZeneca is lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Net als 43 andere innovatieve geneesmiddelenbedrijven is AstraZeneca lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Als sector hanteren we een Code die duidelijk maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Code bevat 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Het is een vorm van zelfregulering, die niet vrijblijvend is. Een onafhankelijk adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden.  Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag.

Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast.Transparantie financiële relaties

AstraZeneca werkt nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers aan optimale medische zorg in de vorm van geneesmiddelen en behandelmethoden. Aan samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen geld- en/of goederenstromen verbonden. Dergelijke financiële relaties staan ten dienste van de kwaliteit van de gezondheidszorg in brede zin. Er gelden gedragsregels over de openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische ondernemingen. AstraZeneca onderschrijft deze gedragsregels en wij verwijzen u naar de inhoud hiervan in het transparantieregister. In de Methodologial note wordt het proces weergegeven dat AstraZeneca hanteert om financiële relaties vast te leggen en te openbaren.

 

Transparantie betalingen Research & Development

Uitgaven in relatie tot geneesmiddelenonderzoek dat is beoordeeld op basis van de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) dan wel het Normenkader van de DCRF voor niet-WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek, zijn uitgezonderd van de Gedragscode van de CGR in geval van sponsoring door een vergunninghouder. Deze uitgaven worden derhalve niet geopenbaard in het Transparantieregister Zorg. Het totaal bedrag wat AstraZeneca heeft geïnvesteerd in dergelijk onderzoek wat in Nederland heeft plaatsgevonden in 2018 bedraagt EUR 6.781.876,56.

 


Sporten voor een goed doelVeeva: NL-2391exp0119
Date of next review: January 2020